Prednosti 
Biorezonan?nej terapie:
BIOREZONAN?Ná  TERAPIA  BICOM  OPTIMA
Objedna? sa m??ete na tel.?.: 0948 092 200 
Bezbolestná, vrátane 
diagnostiky alergií.

Mimoriadne ú?inná aj tam, kde iné metódy zlyhali.

Pohodlná a príjemná.

Rychla: 30–45 minút.

Bez akychko?vek 
ved?aj?ích ú?inkov.

? Danka Váradyová - BIOREZON
2011-2017 
All rights reserved.
In-po?asie

Po?et náv?tevníkov stránky:
po?ítadlo.abz.cz

BIOREZONANCIABiorezonann?ná terapia je rychla, absolútne bezpe?ná a bezbolestná metóda, ktorá slú?i na diagnostiku a lie?bu chor?b a nemá negatívne ú?inky na organizmus.


Telo nie je nikdy vystavené ?iadnemu druhu prúdu ani o?arovaniu. V roku 1977 v Nemecku ako nová biofyzikálna metoda – MORA-terapia, ktorá dostala názov “biorezonan?ná” terapia. Zakladate?om je doktor Franc Morell a ing. E. Ra?e. Základny princíp – fyzikálne zákony biorezonancie: Elektromagnetické kmity sú najd?le?itej?ími silami v prírode. Riadia vymenu látok, rast, rozlo?enie hormónov, pocit bolesti, stru?ne povedané v?etky fyzikálne prejavy ?ivota. To, ?e elektromagnetické pole riadi biochemické procesy, sa zistilo nedávno a e?te sa celkom nedostalo do povedomia ?udskej spolo?nosti.

Vlnenie u zdravého ?loveka má inú ?truktúru ako u ?loveka chorého:
v osila?nom obraze chorého pacienta sa vyskytuje vlnenie cudzorodych substancií nahromadenych v tele, ako je napr. amalgám, nepriaznivé baktérie, vírusy, alergény, pliesne a podobne, ktoré naru?ujú normálny oscila?ny obraz.

?udské telo vysiela r?zne elektromagnetické vlny, pri?om bunky r?znych tkanív a orgánov majú ?pecifické vlnenia. Medzi jednotlivymi osciláciami existujú vzájomné vz?ahy a vplyvy a spolu tvoria oscila?né spektrum pacienta alebo aj individuálny oscila?ny obraz.

Pred  terapiou je  potrebné  si zlo?i? zlaté prstene a náramky a vypi? dostato?né mno?stvo vody.

Neodporú?ame pred terapiou konzumova? alkoholické nápoje, v opa?nom prípade nebude terapia aplikovaná.


Videá o biorezonancii (klik na ?ípky):

- Dr. Pekárek o biorezonancii ako o rychlom sp?sobe ako presta? faj?i? >>>

- Lé?ba úrazu pomocí biorezonance Bicom >>>

- Biorezonancia >>>

Princíp biorezonan?nej terapie: